Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 132 - Floors: 8 - Build date: 1995
Diamond Park
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 36 - Floors: 8 - Build date: 2016
D'Rouvre Condominium
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 92 - Floors: 8 - Build date: 1997
Express Home
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 271 - Floors: 2 - Build date: 1992
Family Complex
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 459 - Floors: 9 - Build date: 1993
Family Town
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 60 - Floors: 3 - Build date: 1992
Green Peace Mansion
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 258 - Floors: 2 - Build date: 1992
Haa Dao Condominium
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 151 - Floors: 8 - Build date: 2008
Harmony Living Phaholyothin 11
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 133 - Floors: 8 - Build date: 2014
Haven Luxe
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 128 - Floors: 8 - Build date: 2009
Haven Phaholyothin
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 449 - Floors: 23 - Build date: 2010
Ideo Mix Phaholyothin
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 153 - Floors: 2 - Build date: 1994
Intamara Place
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 52 - Floors: 8 - Build date: 1995
Kittichai Condominium
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 196 - Floors: 9 - Build date: 2004
La Maison 25
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 68 - Floors: 30 - Build date: 2010
Le Monaco Residence Ari
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 73 - Floors: 8 - Build date: 2012
Le Rich @ Aree station
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: - Floors: - Build date:
Life @ Phahon-Ari
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 114 - Floors: 5 - Build date: 2006
Lot 29
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 1093 - Floors: 29 - Build date: 2007
Lumpini Place Phahol-Saphan Khwai
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 861 - Floors: 21 - Build date: 2005
Lumpini Ville Phahon-Sutthisan