Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: - Floors: - Build date:
Adamas Phaholyothin
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 101 - Floors: 8 - Build date: 1991
AMF Condominium
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 250 - Floors: 10 - Build date: 2007
Aree Place Phaholyothin
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 50 - Floors: 8 - Build date: 1997
Areesamphan Park
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 156 - Floors: 8 - Build date: 2009
Atrium Phahol-Suthisarn
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 41 - Floors: 8 - Build date: 2008
Baan Areesamphan
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 21 - Floors: 7 - Build date: 1995
Baan Kanchanakom
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 263 - Floors: 16 - Build date: 1995
Baan Paholyothin Place
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: - Floors: - Build date:
Bangkok Patio
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: - Floors: - Build date:
Baxtor Paholyothin 14
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 516 - Floors: 30 - Build date: 2016
Centric Ari Station
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: - Floors: - Build date:
Centric Place Ari 4-Phaholyothin
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 79 - Floors: 8 - Build date: 2008
Centric Scene Aree 2
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 206 - Floors: 24 - Build date: 2007
Centric Scene Phaholyothin 9
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 202 - Floors: 5 - Build date: 1993
Centurion Park
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 79 - Floors: 8 - Build date: 2011
Chateau In Town Phaholyothin 11
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 79 - Floors: 8 - Build date: 2011
Chateau In Town Phaholyothin 14
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: - Floors: - Build date:
Chateau In Town Phaholyothin 14-2
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 45 - Floors: 4 - Build date: 1983
Chatuchak Condominium
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 34 - Floors: 3 - Build date: 1996
Chavana Place