Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: - Floors: 16 - Build date: 1997
Royal Tower 3
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 24 - Floors: 8 - Build date: 2004
Sailom City Resort
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 149 - Floors: 7 - Build date: 1984
Sailom Condominium
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 108 - Floors: 7 - Build date: 1994
Samsennai Village
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 66 - Floors: 8 - Build date:
Savvi
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 154 - Floors: 21 - Build date: 2012
Sense Phaholyothin
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 282 - Floors: 27 - Build date: 2014
Siamese Ratchakru
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 109 - Floors: 8 - Build date: 2014
Silk Phaholyothin 9
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 95 - Floors: 8 - Build date: 2012
Silk Sanampao
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 109 - Floors: 8 - Build date: 2014
SOCIO Inthamara
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 51 - Floors: 8 - Build date: 2009
The Aree Condominium
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 20 - Floors: 8 - Build date: 2008
The Bliss
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 537 - Floors: 34 - Build date: 2014
The Capital Ratchaprarop-Vibha
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 163 - Floors: 30 - Build date: 2012
The Crest Phaholyothin 11
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 240 - Floors: 23 - Build date: 2015
The Editor Saphan Khwai
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 44 - Floors: 8 - Build date: 2010
The Fah Aree
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 79 - Floors: 8 - Build date: 2010
The Fine by Fine Home Ari 4 - Phaholyothin
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 86 - Floors: 24 - Build date: 2017
The Monument Sanampao
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 555 - Floors: 28 - Build date: 2014
The Seed Atom
Phaya Thai - Samsen Nai - Bangkok
Units: 117 - Floors: 8 - Build date: 2008
The Seed Phaholyothin